Terms and Conditions

23 Nov, 2020 admin No Comments

Regulamin

Niniejsze warunki („Umowa”) określają ogólne warunki korzystania z Witryna https://couponlook.org („Witryna” lub „Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca między Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim”) a operatorem tej Witryny („Operator”, „my”, „nas” lub „nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą Umową, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” będą odnosić się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takiego uprawnienia, lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie możesz jej akceptować i nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług ani korzystać z nich. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową między Tobą a Operatorem, nawet jeśli jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, i reguluje korzystanie z Witryny i Usług.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny i Usług możesz nawiązać korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących ich towary lub usługi za pośrednictwem Witryny i Usług. Wszelkie takie działania i wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością mają miejsce wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakupy lub promocje między Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

Linki do innych zasobów

Chociaż Witryna i Usługi mogą zawierać linki do innych zasobów (takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne itp.), Nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego zatwierdzenia, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakimkolwiek połączonym zasobem, chyba że określono inaczej tutaj. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób ani zawartości ich zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy uważnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z wszelkich zasobów, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza w Witrynie i Usługach. Łączenie z innymi zasobami poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabrania się korzystania z Witryny i Usług lub Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) namawiać innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Witryny i Usług, produktów i usług stron trzecich lub Internetu; (h) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (i) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (j) w celu zakłócenia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa Witryny i Usług, produktów i usług stron trzecich lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. produkty i usługi stron trzecich lub Internet. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. produkty i usługi stron trzecich lub Internet. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Prawa własności intelektualnej

„Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszystkie obecne i przyszłe prawa przyznane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub zasady słuszności do lub w związku z jakimikolwiek prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, znakami towarowymi, projektami, patentami, wynalazkami, dobrą wolą i prawem do pozywania wynalazki, prawa do użytkowania i wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym wszystkie wnioski i prawa do ubiegania się o przyznanie prawa do ich przyznania, prawa do zastrzeżenia pierwszeństwa, takie prawa i wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrona i wszelkie inne rezultaty działalności intelektualnej, które istnieją lub będą istnieć teraz lub w przyszłości w dowolnej części świata. Niniejsza Umowa nie przenosi na Ciebie żadnej własności intelektualnej będącej własnością Operatora lub osób trzecich, a także wszelkich praw, tytułów, a interesy w takim majątku pozostaną (między stronami) wyłącznie po stronie Operatora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną i Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Operatora lub jego licencjodawców. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną i Usługami mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie z Witryny i Usług nie daje Ci prawa ani licencji na powielanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych Operatora lub osób trzecich. grafika i logo używane w związku z Serwisem i Usługami mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie z Witryny i Usług nie daje Ci prawa ani licencji na powielanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych Operatora lub osób trzecich. grafika i logo używane w związku z Serwisem i Usługami mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie z Witryny i Usług nie daje Ci prawa ani licencji na powielanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych Operatora lub osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Operator, jego podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni wobec żadnej osoby za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, ubezpieczeniowe lub wtórne ( w tym, bez ograniczeń, odszkodowania za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, korzystanie z treści, wpływ na biznes, przerwanie działalności, utrata przewidywanych oszczędności, utrata możliwości biznesowych), jednakże spowodowane, w ramach dowolnej teorii odpowiedzialności, w tym między innymi , umowa, czyn niedozwolony, rękojmia, naruszenie obowiązku ustawowego, zaniedbanie lub w inny sposób, nawet jeśli strona odpowiedzialna została pouczona o możliwości wystąpienia takich szkód lub mogła je przewidzieć. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność Operatora i jego podmiotów stowarzyszonych, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców związanych z usługami będą ograniczone do kwoty większej o jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez użytkownika na rzecz Operatora za poprzedni okres jednego miesiąca poprzedzającego pierwsze zdarzenie lub wystąpienie powodujące takie odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie rekompensuje w pełni jakichkolwiek strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Operatora i jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, poniesionymi w związku z jakimikolwiek zarzuty, roszczenia, działania, spory lub żądania osób trzecich podnoszone przeciwko którymkolwiek z nich w wyniku lub w związku z Twoimi Treściami, korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Usług lub jakimkolwiek umyślnym działaniem z Twojej strony.

Rozdzielność postanowień

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i będą obowiązywać i wiążące tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów i mają być ograniczone w niezbędnym zakresie, tak aby nie uczyniły niniejszej Umowy niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalne. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich porozumienie w odniesieniu do przedmiot niniejszej Umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostają w pełnej mocy.

Rozwiązywanie sporów

Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające podlegają prawu materialnemu i proceduralnemu Pakistanu bez względu na jego przepisy dotyczące konfliktów lub wyboru prawa oraz, w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, prawa Pakistanu. . Wyłączną jurysdykcją i miejscem prowadzenia działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy są sądy w Pakistanie, a Użytkownik niniejszym poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do procesu przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej warunków odnoszących się do Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie masz uprawnień do uzyskania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami.

Comments closed.