Privacy Policy

23 Nov, 2020 admin No Comments

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób dane osobowe („Dane osobowe”), które możesz podać na Couponlook.org witryna internetowa („Witryna” lub „Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”) są gromadzone, chronione i wykorzystywane. Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować. Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim”) a operatorem Witryny („Operator”, „my”, „nas” lub „nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Niniejsza Polityka nie dotyczy praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy otwierasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które przesyła Twoja przeglądarka. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem do Witryny i Usług, strony Witryny i usług, które odwiedzasz, czas spędzony na tych stronach, informacje wyszukiwane w Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz ustalenia danych statystycznych dotyczących korzystania i ruchu w Serwisie i Usługach. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób identyfikujący konkretnego użytkownika systemu.

Zbieranie danych osobowych

Możesz uzyskać dostęp do Witryny i Usług i korzystać z nich bez informowania nas, kim jesteś, ani ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji Witryny, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, wypełniając formularze online w Witrynie. Niektóre z informacji, które zbieramy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem Witryny i Usług. Jednakże możemy również zbierać dane osobowe o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych i nasi wspólni partnerzy marketingowi. Możesz zrezygnować z przekazywania nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Aby udostępnić Ci Witrynę i Usługi lub wypełnić zobowiązanie prawne, musimy gromadzić i wykorzystywać określone Dane Osobowe. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Wysyłaj komunikaty marketingowe i promocyjne
 • Poproś o opinię użytkownika
 • Popraw komfort użytkowania
 • Dostarczaj reklamy ukierunkowane
 • Egzekwuj warunki i zasady
 • Ochrona przed nadużyciami i złośliwymi użytkownikami
 • Odpowiadaj na wnioski prawne i zapobiegaj krzywdom
 • Prowadzić i obsługiwać Witrynę i Usługi

Przetwarzanie danych osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną i usługami, gdzie znajdujesz się na świecie i czy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów; nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) przekazanie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. W każdym przypadku z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną przetwarzania, aw szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub koniecznym do zawarcia umowy.

Ujawnienie informacji

W zależności od żądanych Usług lub jeśli jest to konieczne do zakończenia dowolnej transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś, możemy udostępniać Twoje dane za Twoją zgodą naszym zaufanym stronom trzecim, które z nami współpracują, wszelkimi innymi podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi, na których polegamy w celu obsługi Witryny i dostępnych usług. Nie udostępniamy danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim. Ci usługodawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w tych celach tylko stronom trzecim, których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub które zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do danych osobowych.

W przypadku, gdy przechodzimy przez zmianę biznesową, taką jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przenoszonych aktywów.

Przechowywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z lub zawierające Twoje dane osobowe po ich zaktualizowaniu lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający osobistą identyfikację. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo do dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przekazywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji, transfery danych mogą obejmować przesyłanie i przechowywanie Twoich informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych abyśmy chronili Twoje informacje. Jeśli taki transfer ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszej Polityki lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych. W szczególności masz prawo do: (i) masz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię informacji, które są przez nas przetwarzane; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia swoich danych osobowych od nas; (vii) masz prawo do otrzymania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przesłania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, na podstawie umowy, której jesteś częścią lub na podstawie zobowiązań przedumownych. powszechnie używany format nadający się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesyłanie go do innego administratora bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, na podstawie umowy, której jesteś częścią lub na podstawie zobowiązań przedumownych. powszechnie używany format nadający się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesyłanie go do innego administratora bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, na podstawie umowy, której jesteś częścią lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Prawa do ochrony danych w ramach RODO

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych, a Operator stara się podjąć rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz być poinformowany, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, i masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych.
 • Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili wszelkie dane osobowe, które Twoim zdaniem są niedokładne. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia danych osobowych, które Twoim zdaniem są niekompletne.
 • Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych pod pewnymi warunkami niniejszej Polityki.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Gdy ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, możemy je przechowywać, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać.
 • Masz prawo otrzymać kopię informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Operator powołał się na Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Prawa do prywatności w Kalifornii

Oprócz praw wyjaśnionych w niniejszej Polityce, mieszkańcy Kalifornii, którzy dostarczają dane osobowe (zgodnie z definicją w statucie) w celu uzyskania produktów lub usług do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, mają prawo zażądać i uzyskać od nas raz w roku kalendarzowym , informacje o danych osobowych, które udostępniliśmy innym firmom do celów marketingowych. W stosownych przypadkach informacje te obejmowałyby kategorie danych osobowych oraz nazwy i adresy firm, którym udostępniliśmy takie dane osobowe za bezpośrednio poprzedzający rok kalendarzowy (np. Wnioski złożone w bieżącym roku otrzymają informacje o roku poprzednim) . W celu uzyskania tych informacji prosimy o kontakt.

Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, co może obejmować sprzedaż, ujawnianie lub przekazywanie danych osobowych innej firmie lub stronie trzeciej za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym cennym wynagrodzeniem. Aby to zrobić, odwiedź naszą stronę Nie sprzedawaj lub po prostu skontaktuj się z nami.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji swoich praw można kierować do Operatora poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Twoja prośba musi zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś osobą, za którą się podajesz, lub czy jesteś upoważnionym przedstawicielem takiej osoby. Musisz podać wystarczające informacje, abyśmy mogli właściwie zrozumieć żądanie i odpowiedzieć na nie. Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani przekazać Ci Danych Osobowych, chyba że najpierw zweryfikujemy Twoją tożsamość lub upoważnienie do złożenia takiego wniosku i potwierdzimy, że Dane Osobowe Cię dotyczą.

Prywatność dzieci

Świadomie nie zbieramy żadnych Danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie przesyłaj żadnych Danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 18 lat dostarczyło nam Dane osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług, skontaktuj się z nami. Musisz także mieć co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić Twojemu rodzicowi lub opiekunowi na zrobienie tego w Twoim imieniu).

Ciasteczka

Witryna i usługi używają plików „cookie”, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wystawiła Ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi Witryny i Usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi, odwiedź stronę  internetcookies.org

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co używanie lub zbieranie informacji w związku z witryną internetową. W tym celu śledzenie oznacza zbieranie danych osobowych od konsumentów, którzy używają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online, gdy z czasem poruszają się po różnych witrynach. Sposób, w jaki przeglądarki przekazują sygnał Do Not Track, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie Witryna i Usługi nie są jeszcze skonfigurowane do interpretowania lub odpowiadania na sygnały Do Not Track przekazywane przez Twoją przeglądarkę. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych.

Reklamy

Możemy wyświetlać reklamy online i możemy udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które my lub nasi reklamodawcy zbieramy podczas korzystania z Witryny i Usług. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych dotyczących klientów indywidualnych. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dostosowanych reklam do określonej grupy odbiorców.

Marketing e-mailowy

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail i nie ujawnimy Twojego adresu e-mail żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji wykorzystywania i przetwarzania informacji. Będziemy przechowywać informacje przesłane pocztą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysłane od nas e-maile będą jasno określać, od kogo pochodzi e-mail oraz zawierać jasne informacje, jak skontaktować się z nadawcą. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami.

Linki do innych zasobów

Witryna i usługi zawierają łącza do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za praktyki dotyczące prywatności takich innych zasobów ani stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym opuszczania Witryny i Usług oraz do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdego zasobu, który może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, starając się chronić przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i pod opieką. Jednak nie można zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a Witryną i Usługami;

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny i Usług zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie, że prawo do podejmowania rozsądnie odpowiednich środków, w tym między innymi do prowadzenia dochodzeń i zgłaszania, a także powiadamiania organów ścigania i współpracy z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić poszkodowane osoby, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest inaczej wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci e-mail.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej Polityki lub jej warunków odnoszących się do Witryny i Usług według własnego uznania i będziemy informować Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane Osobowe. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej Serwisu. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według własnego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie stanowić Twoją zgodę na te zmiany. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Zasad. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie masz uprawnień do dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami.

Comments closed.